TERMS AND CONDITIONS
1432
page-template-default,page,page-id-1432,theme-stockholm,stockholm-core-2.3.2,woocommerce-no-js,unselectable,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.7.0,select-theme-ver-9.0,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-text-from-top,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,qode-single-product-thumbs-below,elementor-default,elementor-kit-2833,elementor-page elementor-page-1432

TERMS AND CONDITIONS

THESE TERMS AND CONDITIONS ARE APPLICABLE TO ALL OFFERS AND PROJECTS BY ATTECH MEDIA.

Artikel 1 - toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van Attech Media, alle met Attech Media, gesloten overeenkomsten en op alle door Attech Media, verrichte werkzaamheden.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn geldig indien deze schriftelijk of per e-mail
uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 - Aanbiedingen

De door Attech Media gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn 4 weken

geldig.

Als werkzaamheden worden verricht voor een opdrachtgever welke niet vallen onder een eerdere
overeenkomst of aanbieding, dan wordt vermoed dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht
voor de opdrachtgever worden verricht. Voor deze werkzaamheden zal een separate vergoeding
worden berekend.

Artikel 3 - uitvoering van de overeenkomst

Bij de beoordeling van de juiste vervulling van werkzaamheden blijft de esthetische waarde buiten
beschouwing.

 

Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als
een definitieve termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen
elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste versie van het ontwerp te controleren en goed te
keuren.

 

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 werkdagen na afronding van
de opdracht, schriftelijk aan Attech Media te worden meegedeeld. Als een
opdrachtgever dit nalaat, heeft hij met het nalaten het resultaat van de opdracht volledig
aanvaard.

Artikel 4 - Inschakelen van derden

Tenzij anders is overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de uitvoering
van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt.

Een begroting voor kosten van derden, opgesteld door Attech Media, heeft
slechts een indicatieve strekking.

 

Als Attech Media voor eigen rekening en risico goederen en diensten van derden
afneemt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan
zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit,
hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden ten aanzien van de
opdrachtgever.

Artikel 5 - Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Attech Media ontwikkelde concepten, materialen en overig werken blijven berusten bij Attech Media, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Attech Media daartoe bevoegd. Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Attech Media te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de
opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding
van de naam van Attech Media openbaar te maken.


Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst
met Attech Media, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het in
opdracht van opdrachtgever door Attech Media gemaakte werk, voorzover dit
betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de overeengekomen
bestemming.


Een exclusieve licentie tot het gebruik van door Attech Media gemaakt werk
houdt nimmer in het recht tot het aanbrengen van wijzigingen in het door Attech Media.


De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Attech Media niet
gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan aangegeven bij het
verstrekken van de opdracht. In geval van ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen
wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp door de
opdrachtgever, heeft Attech Media recht op een vergoeding van € 5.000,– voor
elke gemaakte overtreding en € 500,– voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

Deze boetes zijn zonder nadere ingebrekestelling direct na het ontdekken van de overtreding opeisbaar.

Deze boetes verminderen op geen enkele manier het recht van Attech Media een
vergoeding voor de daadwerkelijke schade te vorderen.

Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten van de
opdracht te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte
licentie komt te vervallen:

 

a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de
opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;

 

b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen
hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en de billijkheid.

De opdrachtgever vrijwaart Attech Media voor aanspraken met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens,
die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Attech Media heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de
vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 6 - Vergoeding

De vergoeding van Attech Media is niet afhankelijk van de uitkomst van de
verleende opdracht.

De vergoeding wordt vermeerderd met reiskosten, bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld
materiaalkosten) en BTW.

Indien Attech Media door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige,
deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of
briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze
werkzaamheden apart te worden vergoed, op basis van de gebruikelijke door Attech Media gehanteerde tarieven.

Artikel 7 - Betaling

Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden
binnen de overeengekomen termijnen en in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum.
Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van
een door Attech Media aan te wijzen bankrekening.

 

Bij overschrijding van de termijn voor betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In
dat geval is de opdrachtgever gerechtigd vanaf de vervaldag de opdrachtgever 1% rente over het
gefactureerde bedrag in rekening te brengen per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke
rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is. Daarnaast is de opdrachtgever incassokosten
verschuldigd ten bedrage van 15% over het gefactureerde bedrag met een minimumbedrag van
EUR 100,-. Als de klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep
of een bedrijf, dan volgt Attech Media de wettelijke (incasso) termijn (art. 6:96 lid
5 BW) en de berekening van de incassokosten zoals vastgelegd in het Besluit Buitengerechtelijke
Incassokosten.

 

Bij overschrijding van de termijn van betaling heeft Attech Media het recht om
haar werkzaamheden voor de klant onmiddellijk op te schorten. Elke betaling strekt steeds ter
afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en eventueel gemaakte
invorderingskosten, en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen.

Artikel 8 - Opzegging

De opdrachtgever en Attech Media kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk
en gemotiveerd opzeggen. Alsdan behoudt Attech Media zijn recht op honorarium
voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten, welke niet in dit
honorarium zijn begrepen. Bij opzegging door de opdrachtgever heeft Attech Media
eveneens recht op vergoeding van de door hem aantoonbaar geleden schade voortvloeiend uit deze
opzegging.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

Attech Media is niet aansprakelijk voor:

 

  • bij de opdrachtgever of derden ontstane schade welke het gevolg is van de verstrekking van onjuist
    aangeleverde materialen door of namens de opdrachtgever aan Attech Media of
    welke anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens de opdrachtgever;

  • fouten of tekortkomingen in het ontwerp, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven,
    overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.3;

  • bij de opdrachtgever of derden ontstane indirecte schade of gevolgschade;

  • bij de opdrachtgever of derden ontstane schade waarvoor de opdrachtgever zich heeft verzekerd.

 

De aansprakelijkheid van Attech Media voor een tekortkoming of onrechtmatige
daad in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever als vergoeding
(exclusief omzetbelasting) aan Attech Media heeft betaald en/of nog verschuldigd is
ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of
waarmede deze verband houdt, met een maximum van tienduizend euro (€ 10.000,–).

Artikel 10 - Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Attech Media waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 - Opdrachtgever is consument

Indien de opdrachtgever consument is of ten aanzien van de opdracht daaraan gelijkgesteld kan
worden, is het bepaalde in deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij het
bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt.

error: Content is protected !